úvod mapa stránky kontakt

vmenu_back2

Náhodná fotografia
Slávnosť Božieho tela
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

Zoznam VZN

Rok 2017
01/2017 VZN o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
02/2017 VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
03/2017 VZN o bezpečnostnej politike prevádzkarne IOM
Dodatok č. 1/2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava

Rok 2016
01/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Litava

Rok 2015
01/2015 VZN o umiestňovaní volebných plagátov
02/2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín

Rok 2014
01/2014 VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
02/2014 VZN o náhradnom odvádzaní odpadových vôd
03/2014 VZN o dani z nehnuteľnosti
04/2014 VZN o dani za ubytovanie

Rok 2013
01/2013 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce LITAVA
02/2013 VZN o odpadoch
03/2013 VZN o odpadoch

Rok 2011
01/2011 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Litava
02/2011 VZN o dani za psa
03/2011 VZN o úhradách za poskytované služby obcou Litava
04/2011 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rok 2008
1/2008 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
2/2008 VZN o dani z nehnuteľnosti
3/2008 VZN o dani za psa
4/2008 VZN o dani za užívanie verejného priestranstva
6/2008 VZN o úhradách za poskytované služby obcou
7/2008 VZN o zbere, vývoze a zneškodňovní komunálneho odpadu
8/2008 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9/2008 VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce


side_bottom
side_bottom
side_bottom