E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Organizačný poriadok obecného úradu v Litave

Starosta Obce Litava v súlade s § 13, ods.4, písm. d/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

Organizačný poriadok Obecného úradu v L i t a v e

Článok 1

Postavenie obecného úradu

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva /OZ/ a starostu obce zložený z pracovníkov obce. Nemá právnu subjektivitu.

2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b/ pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ a komisie OZ,

c/ pripravuje rozhodnutia starostu obce vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

d/ vykonáva nariadenia obce, uznesenia OZ a rozhodnutia starostu obce,

e/ koordinuje činnosť organizácie a ďalších subjektov vytvorených obcou,

f/ zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obec.

3. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vypracúva starosta obce.

Článok 2

Úlohy obecného úradu

Tento organizačný poriadok obecného úradu vymedzuje jeho vnútornú organizáciu, zodpovednosť a rámcové pracovné náplne jednotlivých pracovníkov obecného úradu tak, aby bolo zabezpečené plnenie originálnych kompetencií obce, preneseného výkonu štátnej správy a boli zabezpečené všetky činnosti spojené s vybavovaním obyvateľstva a so životom a rozvojom obce.

Článok 3

Riadenie obecného úradu

Na obecnom úrade je dvojstupňové riadenie:

1. starosta obce

2. referentskí a manuálni zamestnanci

Článok 4

Pracovné náplne pracovníkov obecného úradu

Členenie pracovných úloh a náplní je nasledovné:

1/ Starosta obce

 • plnenie úloh vyplývajúcich pre starostu obce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov, plnenie riadiacich úloh na úseku preneseného výkonu štátnej správy a všetky úlohy, ktoré nie sú náplňou zamestnancov úradu.

2/ Referentka pre ekonomiku, financie, majetok

 • rozpočet a účtovníctvo,
 • výkazníctvo a štatistika,
 • pokladňa,
 • fakturácia a finančné operácie,
 • evidencia majetku a invetarizácia,
 • mzdové účtovníctvo,
 • iné úlohy podľa poverenia starostom,

3/ Referentka pre evidenciu obyvateľstva, dane a poplatky

 • evidencia obyvateľstva a voličské zoznamy,
 • správa miestnych daní a poplatkov,
 • evidencia domov a stavieb
 • súpisné čísla,
 • podateľňa a výpravňa písomností, došlá a odoslaná pošta,
 • overovanie listín a podpisov,
 • matričná činnosť,
 • sociálne veci,
 • iné úlohy podľa poverenia starostom,

4/ Kurič, údržbár

 • kúrenárske práce pre budovu kultúrno-spoločenského domu, obecného úradu a ZŠ,
 • údržbárske a opravárenské práce na budovách v správe a majetku obce,
 • kosenie a údržba verejných priestranstiev a údržba verejnej zelene,

Článok 5

Práva a povinnosti pracovníkov obecného úradu

Práva a povinnosti pracovníkov pracujúcich na obecnom úrade vyplývajú zo zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákonníka práce ako aj z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť samosprávy obcí a „Pracovného poriadku“ Obce Litava a z pracovných zmlúv zamestnancov Obce Litava.

Článok 6

Spisová služba a obeh písomností

1. Za organizáciu spisovej služby na obecnom úrade zodpovedá starosta obce.

2. Za chod spisovej služby a podateľni zodpovedá referentka obecného úradu.

3. Každý pracovník na obecnom úrade je povinný zaobchádzať s pridelenými písomnosťami s náležitou starostlivosťou, vybavovať ich včas a chrániť ich pred znehodnotením alebo stratou.

4. Postup pri vyhotovovaní, príjme, triedení, odosielaní, označovaní, archivácii a skartácii spisov upravuje „Registratúrny poriadok obce“.

Článok 7

Obeh písomností

1. Na obehu písomností sa zúčastňujú referenti na obecnom úrade a starosta obce, ktorí jednotlivé písomnosti vyhotovujú, hodnotia, kontrolujú, evidujú a schvaľujú.

2. Podrobný popis obehu písomností je v „Registratúrnom poriadku obce“.

3. Obeh účtovných dokladov je podrobne uvedený v „Zásadách účtovníctva ...“ a v „Zásadách hospodárenia s majetkom obce......“.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Tento organizačný poriadok bol vydaný s účinnosťou od 1.6.2011.

2. V zmysle § 13, ods. 4, písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov bude o ňom informované obecné zastupiteľstvo obce na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.

V Litave 30.5.2011

Štefan M a t e j k i n
starosta obce

HORE