E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Úradná tabuľa obce Litava

ZverejnenéOznam
05.12.2023Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
01.12.2023Návrh - Zásady hospodárenia s majetkom obce Litava
27.11.2023Návrh VZN 2/2023 o dani z nehnuteľností
27.11.2023Návrh VZN 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
27.11.2023Návrh rozpočtu obce Litava na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025, 2026
20.11.2023Zámer na predaj pozemku
08.11.2023Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov
03.07.2023Informácia o opatreniach ochrany pred požiarmi pri zbere obilnín, ich pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín a slamy
16.06.2023Voľby do NR SR 2023
30.05.2023Záverečný účet obce Litava a rozpočtové hospodárenie za rok 2022
25.05.2023Verejná vyhláška - Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zaburinením
10.05.2023Individuálna výročná správa Obce Litava za rok 2022
03.05.2023Individuálna účtovná závierka k 31.12.2022
03.05.2023Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
04.04.2023Oznámenie o začatí prípravných a stavebných prác
20.02.2023Vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období
13.02.2023Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022
15.12.2022Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v KÚ Litava
15.12.2022Rozpočet obce Litava na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024, 2025
21.11.2022Návrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
HORE