E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Pracovný poriadok obce Litava

Starosta Obce Litava v súlade s § 13, ods. 4, písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov vydáva tento

Pracovný poriadok Obce Litava

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1. Účelom pracovného poriadku je v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 341/2004 Z. z., ktorým sa upravujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a ich zmenách a dopĺňaní, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v závislosti na všeobecne záväzných právnych predpisoch bližšie rozviesť úpravu pracovných vzťahov zamestnancov obce a zhrnúť najdôležitejšie ustanovenia v pracovno-právnych vzťahoch.

2. Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov obce a primerane aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohody o vykonávaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Článok 2

Zamestnávateľ

1. Subjektom práv a povinností v pracovno-právnych vzťahoch je Obec Litava.

2. Právne úkony v pracovno-právnych vzťahoch vykonáva starosta obce ako štatutárny orgán obce v zmysle § 13, ods. 5, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších novelizácií.

Článok 3

Zamestnanci

1. Pracovno-právna spôsobilosť u zamestnanca je upravená zákonom 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a zákonom 311/2001 Z. z. zákonníkom práce.

2. Zamestnanci sú fyzické osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s Obcou Litava na základe písomnej pracovnej zmluvy.

3. Práva a povinnosti zamestnancov majú aj volení funkcionári obce, dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie.

Článok 4

Pracovný pomer

1. Pracovný pomer medzi zamestnancom a obcou vznikne na základe písomnej pracovnej zmluvy, ktorú podpisuje starosta obce.

2. Pre vznik pracovného pomeru platia ustanovenia § 3, zák. č. 552/2003 Z. z., § 2, zák. č. 553/2003 Z. z., § 6, zák. č. 317/2009 Z. z. a § 42 zák. č. 311/2001 Z. z.

3. Fyzická osoba uchádzajúca sa o pracovný pomer s obcou je povinná predložiť:

a/ písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

b/ životopis,

c/ potvrdenie predchádzajúceho zamestnávateľa o dĺžke pracovného pomeru,

d/ doklady o nárokoch prídavkov na deti, úľavy na dani a pod.

e/ doklad o vstupnej lekárskej prehliadke,

f/ doklad o kvalifikácii,

g/ výpis z registra trestov u pracovníkov vykonávajúcich prevažne duševnú prácu, nie starší ako 3 mesiace.

4. Po uzatvorení pracovnej zmluvy je starosta obce povinný oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom obce, kolektívnou zmluvou, pracovnými podmienkami, predpismi na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a ustanoveniami odporujúcimi zákazom diskriminácie.

5. Na základe pracovnej zmluvy vydá starosta zamestnancovi platový dekrét, v ktorom musí byť uvedené kvalifikovanie zamestnanca podľa nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. alebo 317/2009 Z. z., zatriedenie zamestnanca, určený pracovný úväzok.

6. Zamestnanec je povinný po skončení pracovného pomeru odovzdať starostovi obce alebo ním poverenému pracovníkovi, svoju agendu, pracovné prostriedky, služobné písomnosti a pracovné pomôcky.

7. O odovzdaní vecí a agendy sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíše zamestnanec a starosta obce.

8. Po skončení pracovného pomeru vydá obec zamestnancovi potvrdenie o dobe trvania pracovného pomeru, prípadne o záväzkoch zamestnanca voči zamestnávateľovi.

Článok 5

Pracovná disciplína

1. Zamestnanci obce sú povinní najmä:

a/ pracovať riadne a svedomite podľa svojich síl, znalostí a schopností a plniť pokyny nadriadených vydaných v súlade s právnymi predpismi,

b/ zachovávať pravidlá zdvorilosti, ohľaduplnosti a úcty,

c/ kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy,

d/ plne využívať pracovný čas, prostriedky a pomôcky na vykonávanie zverených prác,

e/ poznať právne predpisy na nimi vykonávanú činnosť a dodržiavať všetky predpisy vzťahujúce sa k vykonávanej práci,

f/ riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami zamestnávateľa,

g/ strážiť a chrániť majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením, znehodnotením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami obce.

2. Zamestnanci obce sú ďalej povinní:

a/ konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru a nestrannosť rozhodovania,

b/ zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojho zamestnania a ktoré sú v záujme zamestnávateľa. Tieto nemožno oznamovať iným osobám / neplatí to ak osobitný zákon ustanovuje inak/,

c/ v súvislosti s výkonom zamestnania neprijímať dary alebo iné výhody s výnimkou darov alebo výhod poskytovaných zamestnávateľom v zmysle právnych predpisov a kolektívnej zmluvy,

d/ zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného,

e/ nezneužívať pri svojom podnikaní alebo pri podnikaní iných osôb informácie o zámeroch činnosti obce a jej finančných, majetkových a iných pomeroch, ktoré v určitom časovom období používajú ochranu obchodného tajomstva alebo majú dôverný charakter.

3. U všetkých zamestnancov platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok na pracovisku i mimo neho počas pracovnej doby.

Článok 6

Kvalifikačné predpoklady, zaradenie zamestnancov do platových tried.

1. Na vykonávanie pracovnej činnosti na Obecnom úrade v Litave sa vyžaduje takéto vzdelanie:

a/ Samostatný odborný referent ÚSO 

  • všeobecné účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, pokladňa, výkazníctvo, účtovanie školských zariadení,

Platová trieda: 8

Najnáročnejšia činnosť:

01.08.02 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.

b/ Samostatný odborný referent ÚSO

  • matrika, osvedčovanie listín, overovanie podpisov, evidencia obyvateľstva, správa daní a poplatkov, sociálne veci, správa budov v majetku obce, práca s občanmi v sociálne znevýhodnenom prostredí,

Platová trieda: 8

Najnáročnejšia pracovná činnosť:

16.08.11 Samostatná ucelená práce pri spracúvaní údajov v rámci matričnej činnosti.

c/ Samostatný pracovník:

  • kurič, údržbár, remeselník SO

Platová trieda: 3

Najnáročnejšia pracovná činnosť:

01.03.01 Domovnícka práca vrátane údržby objektu a vykurovania objektu

2. Na vykonávanie pracovných činností v základnej škole sa vyžaduje vzdelanie:

a/ Učiteľ pre primárne vzdelávanie VŠ – II. stupňa

Platová trieda: 10 - 12

Najnáročnejšia pracovná činnosť:

17.10.16 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom ZŠ

b/ Pedagogický asistent ÚS

Platová trieda: 7

Najnáročnejšia pracovná činnosť:

17.07.12 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým asistentom

c/ Kurič

Platová trieda: 3 SO

Najnáročnejšia pracovná činnosť:

01.03.01 Domovnícke práce vrátane údržby objektu a vykurovanie objektu

d/ Upratovačka - školníčka

Platová trieda: 2 neustanovuje sa

Najnáročnejšia pracovná činnosť:

17.02.01 Bežná školnícka práca

2. Na vykonávanie pracovných činností v školskom klube detí sa vyžaduje vzdelanie:

Vychovávateľka

Platová trieda: 8 ÚSO

Najnáročnejšia pracovná činnosť:

17.08.09 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná vychovávateľom

3. Na vykonávanie pracovných činností v materskej škole sa vyžaduje vzdelanie:

a/ Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ÚSO

Platová trieda: 8

Najnáročnejšia pracovná činnosť:

17.08.09 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom materskej školy

b/ Upratovačka - školníčka

Platová trieda: 2 neustanovuje sa

Najnáročnejšia pracovná činnosť:

17.02.01 Bežná školnícka práca

4. Na vykonávanie pracovných činností v školskej jedálni sa vyžaduje vzdelanie:

a/ Vedúca školskej jedálne ÚSO

Platová trieda: 8

Najnáročnejšia činnosť:

01.08.01 Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky

b/ Kuchárka

Platová trieda: 3 SO

Najnáročnejšia pracovná činnosť:

01.03.03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál

4. Rozšírenie okruhu zamestnancov obce podlieha doplneniu pracovného poriadku starostom obce s výnimkou zamestnancov zamestnaných na základe zákona o zamestnanosti.

5. Na zamestnancov sa nevzťahuje zákaz podnikania a môžu vykonávať podnikateľkú činnosť.

6. Zamestnanci v článku 6, pod bodom 1a/ a 1b/ sú zamestnancami územnej samosprávy.

7. Na pracovné miesto článku 6, ods. 1c/ a ods. 2c/ môže byť uzatvorený pracovný pomer aj so zamestnancom, ktorý má len základné vzdelanie ale aspoň 5 rokov praxe.

Článok 7

Pracovný čas a čas odpočinku

1. Pracovný čas je 37,5 hodín týždenne. Prestávka na jedno je 30 minút, spravidla od 11,30 do 12,00 hod. a nepočíta sa do pracovnej doby.

2. Rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov je podľa Nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z..

3. Začiatok a koniec pracovného času na obecnom úrade je takýto:

Pondelok 7,00 – 15,30
Utorok 7,00 – 15,30
Streda 7,00 – 15,30
Štvrtok 7,00 – 15,30
Piatok 7,00 – 13,00

4. Zamestnávateľ môže zamestnancovi povoliť alebo s ním dohodnúť inú úpravu pracovného času.

5. Zamestnanec je povinný nahlásiť vzdialenie sa z pracoviska a potvrdiť priepustku takto:

  • pracovníci na obecnom úrade, riaditeľky MŠ a ZŠ a vedúca ŠJ starostovi obce,
  • ostatní zamestnanci svojim priamy nadriadeným.

6. Potvrdená priepustka na opustenie pracoviska je súčasťou evidencie dochádzky za príslušný mesiac.

7. Každé vzdialenie sa z pracoviska bez uvedenia dôvodu sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

8. Rozsah a čerpanie dovolenky sa realizuje podľa zákonníka práce a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

9. Čerpanie dovolenky určuje starosta obce podľa plánu dovoleniek tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla celku a do konca roka. Pri určení dovolenky starosta obce prihliada na plnenie úloh obce a na oprávnené záujmy zamestnancov.

10. Zamestnanec si uplatní právo na čerpanie dovolenky na tlačive „Žiadanka na dovolenku“ a to najmenej 3 dni pred nástupom na dovolenku. Vyplnenú žiadanku odovzdá starostovi obce alebo ním poverenému pracovníkovi. Schválená žiadanka o dovolenku je súčasťou evidencie dochádzky za príslušný mesiac.

11. Náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku možno poskytnúť zamestnancovi len vtedy, ak nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Článok 8 Prekážky v práci Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času.

Článok 9

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Zamestnanci sú povinní v rámci svojej pôsobnosti najmä dodržiavať:

  • právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné normy obce a pokyny starostu obce,
  • zásady bezpečného správania sa na pracovisku a určené postupy, s ktorými boli oboznámení,

2. Zamestnanci sú povinní oznámiť neodkladne starostovi obce /v neprítomnosti zástupcovi/ zistené nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností sa zúčastniť na ich odstránení.

3. Zamestnanci sú povinní podrobiť sa vyšetreniu smerujúcemu k zisteniu prípadnej krádeže, požiaru, požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a všetkej inej protizákonnej činnosti súvisiacej s prácou.

Článok 10

Starostlivosť o pracovníkov

Zamestnávateľ:

  • vytvára lepšie podmienky na zvyšovanie kultúry práce a pracovného prostredia tak, aby výkon práce zamestnancov mohol byť kvalitný, hospodárny a bezpečný,
  • je povinný v zmysle § 152 zákonníka práce zabezpečiť stravovanie zamestnancov a volených funkcionárov obce a to formou teplej stravy alebo stravných lístkov,
  • prispieva na jedno hlavné jedlo 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín.

Článok 11

Predchádzanie škodám a náhrady škody

1. Starosta obce uzatvorí so zamestnancom, ktorému sú zverené hodnoty alebo majetok obce pod správu alebo nakladanie s nimi, dohodu o hmotnej zodpovednosti. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pre každú stranu po jednom.

2. Zamestnanec ja povinný si na pracovisku počínať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví osôb a majetku obce.

3. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi:

a/ za škodu, ktorú mu spôsobil zavinením porušenia povinnosti pri výkone pracovnej činnosti alebo priamej súvislosti s touto činnosťou,

b/ za nesplnenie povinnosti tým, že neupozornil zamestnávateľ na hroziacu škodu, ani proti nej nezakročil, hoci týmto zákrokom mohol jej vzniku zabrániť,

c/ za schodok za verených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať na základe dohody o hmotnej zodpovednosti.

4. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo čiastočne ak preukáže, že strata alebo škoda vznikla bez jeho zavinenia.

5. Výška škody a jej náhrada sa vyčísľuje v súlade s platnými právnymi predpismi a hodnotami majetku vedeného v inventúre zamestnávateľa.

Článok 12

Odborová organizácia

1. Starosta obce uzatvára kolektívnu zmluvu s príslušným OZ SLOVES, v ktorej sú zapracované pracovno-právne nároky zamestnancov obce a ďalšie náležitosti vyplývajúce z platných právnych predpisov.

2. Kolektívnu zmluvu uzatvára v súlade s ustanoveniami KZ vyššieho stupňa uzatvorenej medzi KOZ, ZMOS a MPSVaR SR a vzťahuje sa na všetkých zamestnancov.

Článok 13

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Na všetky náležitosti neuvedené v tomto pracovnom poriadku sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme alebo zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce.

2. Každý zamestnanec musí byť s týmto pracovným poriadkom oboznámený, čo potvrdí svojim podpisom.

3. Pracovný poriadok sa bude nachádzať na obecnom úrade a školách a školských zariadeniach zriadených obcou.

4. Zmeny a doplnky pracovného poriadku môže vykonať starosta obce po súhlase zástupcov zamestnancov alebo odborového orgánu.

5. Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.10.2011.

6. Ruší sa pracovný poriadok vydaný obecným zastupiteľstvom dňa 23.4.2007.

7. V zmysle § 13, ods. 4, písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov bude o ňom informované obecné zastupiteľstvo obce na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.

V Litave 6.9.2011

Štefan M a t e j k i n
starosta obce

HORE