E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01  Krupina, alebo elektronicky na adresu:uradovna@krupina.skv lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania:  SK10860/2023/02
Dátum zverejnenia informácie:
  20.09.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek obyčajný a 7 ks smrek strieborný,  na pozemku parc. č. 451 KN-E v k.ú. Cerovo, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10082/2022/24
Dátum zverejnenia informácie:
  11.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 5173/13 registra KN-C v k. ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10484/2020/24
Dátum zverejnenia informácie:
  21.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 58 registra C KN v k. ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  17.09.2019
Číslo konania:  SK 10548/2019/24

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1 registra C KN v k. ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  17.09.2019
Číslo konania:  SK 10548/2019/24

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1 registra C KN v k. ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
13.02.2019
Číslo konania:SK 9299/2019/24

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení krovitý porast, na pozemku parc. č. 1129 registra E KN  (parc. č. 1206/1 registra C KN) v k.ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:13.02.2019
Číslo konania:SK 9299/2019/24

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení krovitý porast, na pozemku parc. č. 1129 registra E KN  (parc. č. 1206/1 registra C KN) v k.ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:SK 435/2018/24
Dátum zverejnenia informácie:19.01.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch parc. č. 531, 533, 529, 537, 535/1, 536,/1, 538/1 registra E KN v k.ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 35/2018/24
Dátum zverejnenia informácie:04.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek a 1 ks orech,  na pozemkoch parc. č. 297 a 303 registra C KN v k.ú. Litava,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9495/2017/02
Dátum zverejnenia informácie:30.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, 1 ks vŕba, ktoré rastú na pozemku parc. č. 10 registra C KN v k.ú. Cerovo, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 9078/2017/24
Dátum zverejnenia informácie:07.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení hrab, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 529, 532, 533 registra E KN (525/1 registra C KN) v k.ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 10292/2016/24
Dátum zverejnenia informácie:09.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks orech, 1 ks čerešňa, na  pozemkoch parc. č. 2223 registra C KN a 2222 registra E KN v k.ú. Litava,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9925/2016/24
Dátum zverejnenia informácie:20.06.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks pagaštan konský, ktorý rastie na pozemku parc. č. 4106 registra E KN (4106 registra C KN) v k.ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9875/2016/24
Dátum zverejnenia informácie:07.06.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  2 ks brest, 1 ks lipa,  na  pozemku parc. č. 4176/2 registra E KN (4176/1 registra C KN ) v k.ú. Litava,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9460/2016/02
Dátum zverejnenia informácie:11.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení breza, smrek, borovica, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 451/3, 1956/1 registra C KN v k.ú. Cerovo, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 411/2016/24
Dátum zverejnenia informácie:27.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2715, 2716, 2719 registra E KN v k.ú. Litava,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 280/2015/02
Dátum zverejnenia informácie:26.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 4 ks smrek, 3 ks vŕba, 1 ks pagaštan konský, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  451 registra E KN a  349/3 registra C KN v k.ú. Cerovo, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 8844/2013/24
Dátum zverejnenia informácie:10.05.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 3 ks smrek, 1 ks lipa, 1 ks jaseň, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na  pozemku  parc. č. 384 registra C KN  v k.ú. Litava v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 8280/2012/20
Dátum zverejnenia informácie:28.03.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na  pozemkoch parc. č. 532, 533, 534, 535, 537, 538, 527, 528, 529, 540, 542, 544, 546, 548, 552, 553, 573, 574, 575, 577, 578, 580, 581, 584, 586 v k.ú. Litava pre žiadateľa Družstvo AGRA Litava, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 8156/2012/24
Dátum zverejnenia informácie:12.03.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v zložení 5 ks jaseň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 513/1, 514/1 registra C KN v k.ú. Litava v prvom stupni územnej ochrany.

HORE