E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v ZŠ v obci Litava

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Realizované v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu – koordinátor HPMRK - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Obec Litava vzhľadom k vysokému percentu obyvateľov v obci pochádzajúcich z MRK rieši ich problémy bežne a do dnešnej doby bez výraznej finančnej podpory zo štátu a EÚ. Obec sa snaží napĺňať rovnocennosť všetkých obyvateľov obce majority aj minority, posilňovať spoluprácu s príslušníkmi MRK a zaradiť dlhodobo nezamestnaných obyvateľov z MRK v rámci možností na trh práce. Viacerých obyvateľov z MRK zamestnal obecný úrad krátkodobo cez národné projekty ÚPSVR.

Príslušníci MRK deklarujú, že majú záujem o spoluprácu s majoritnou spoločnosťou a s obecným úradom na komunitnom rozvoji, ale mnohokrát sa prejavia vyradením z hlavného spoločenského prúdu života v obci a tam končí aj ich spolupráca. Obec sa snaží vytvoriť potenciál ľudského kapitálu rómskeho obyvateľstva, ktorý je dnes už vo veľkej časti rómskej populácie sociálno-ekonomicky degradovaný. Strategickým miestom spolupráce príslušníkov MRK s obcou sa stáva materská a základná škola v obci.

Impulz pre vznik projektu

Obec mala v minulosti záujem na riešení problémov príslušníkov MRK a tento záujem pretrváva i v súčasnosti čoho dôsledkom je aj intenzívna komunikácia s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ešte pred vyhlásením výzvy tzv. Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej len LSKP) Predkladaný projekt je súčasťou LSKxP. Prvotný impulz pre zapojenie sa LSKP pochádza od samotnej obce, ktorá reflektovala na predmetnú výzvu a ktorá v rámci svojej pracovnej náplne denne riešia problémy i príslušníkov MRK. Rozpočet obce neumožňuje prijímať také opatrenia, ktoré by lepšie a efektívnejšie riešili nastolené problémy.

Jedným zo zámerom obce je aby sa v blízkej budúcnosti vyprofilovalo rómske občianske združenie zaoberajúce sa začleňovaním príslušníkov MRK do spoločnosti a spoločenského diania, vrátane implementácií projektov na zvyšovanie vzdelanosti, zamestnanosti, projektov krízovej intervencie a iné.

Príslušníci MRK v obci Litava žijú v separovanej osade. Obyvateľstvo je prevažne nezamestnané a  hlavné zdroje príjmov sú sociálne príspevky štátu. Komunita trpí celogeneračnou celoživotnou nezamestnanosťou a odkázanosťou na nekvalifikovanú a príležitostnú prácu. Najväčším problémom uplatnenia sa obyvateľstva MRK na trhu práce je nízka vzdelanostná úroveň a diskriminačný postoj majority

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva marginalizovanej rómskej komunity a vytvorenie atraktívne edukačného prostredie v ZŠ Litava.
Zadefinovaný strategický cieľ reflektuje  na potreby vzdelávania príslušníkov z MRK osobitými mechanizmami a osobitým individuálnym prístupom, ako aj potrebou prepojenia školského a rodinného prostredia.

Špecifické ciele projektu

Zlepšenie situácie detí a mládeže MRK v školskom prostredí, uľahčenie prístupu  k formálnemu vzdelávaniu obyvateľstva MRK

Zlepšenie podmienok vzdelávania a prípravy pre trh práce a zlepšenie prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Vzdelávacím programom pre rodiny prispieť k sfunkčneniu rodinného a komunitného prostredia rozvíjaním životných a rodičovských schopností a zručností.


Prostredníctvom multiplicitného zámeru projektu vzdelávania príslušníkov MRK a ľudí pracujúcich s danou komunitou cielene zvyšujeme vzdelanostný ako aj sociálny rozhľad ich obyvateľov, čím sa zvyšuje ich šanca na rýchlejšiu integráciu do spoločnosti.

Cieľové skupiny:

Žiaci základných škôl pochádzajúci z MRK

Aktivita je určená deťom z MRK, ktoré majú problémy so zvládaním školského učiva, s adaptáciou v školskom prostredí a s častým vynechávaním školského vyučovania. Skúsenosti poukazujú, že väčšina týchto žiakov pochádza zo sociálne slabých rodín (nezamestnaní rodičia, alebo jeden z rodičov nezamestnaný, rodiny nachádzajúce sa v stave hmotnej núdze a pod.).
Celkový počet žiakov z MRK, zapojených do projektových aktivít je cca 44

Príslušníci MRK

Celkový počet zapojených príslušníkov z radov MRK je 150 – obyvatelia obce Litava v okrese Krupina. Predpokladáme, že prevažná väčšina rodičov, budú ženy, nakoľko starostlivosť o deti je v rómskej komunite takmer výlučne ich doménou. Rodičia budú pochádzať zo sociálne slabých pomerov. Väčšina z nich je nezamestnaná a odkázaná na štátnu sociálnu podporu

Asistenti učiteľa a pedagogickí zamestnanci

Celkový počet zapojených pedagogických zamestnancov je 6
Na aktivitu budú zaradení pedagógovia, ktorí dennodenne pracujú so žiakmi pochádzajúcimi z MRK.


MEDIALIZÁCIA

 

Výchovno-vzdelávací proces:2. a 3. ročníkVýchovno-vzdelávací proces:4. ročník

 

Školenie na tému: DOMÁCNOSŤ A HOSPODÁRENIE

Cieľová skupina:rodičia MRK

Úvodnej informačnej aktivity sa zúčastnil aj zamestnanec Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, regionálna kancelária Banská Bystrica Mgr. Maroš Balog 

Návšteva osady - Mgr. Martina Slobodníková

Diskusia s príslušníkmi Marginalizovanej rómskej komunity /rodičia žiakov MRK – ozrejmenie dotazníka /aj v Rómskom jazyku – spokojnosť s prospechom detí, prístup pedagógov, v akej miere pociťujú zmeny u svojich detí v rámci prípravy na vyučovací proces a iné...

 

Monitoring:

Návšteva Základnej školy v Litave - práca asistentky učiteľky, pani riaditeľky.

Zúčastnení:Mgr. Nataša Slobodníková - manažérka monitoringu a Bc. Marek Baláž - člen KARI

Pracovné stretnutie členov projektového tímu:

Mgr. Martina Balogová Slobodníková, Ing. Miroslav Sklenka, zástupcovia vzdelávacich aktivít PhDr. Eva Končoková, Ing. Eva Kozárová, ako samozrejme aj starosta p. Štefan Matejkin a pani riaditeľka ZŠ Mgr. Klára Baculíková


HORE